Jan 18, 1978 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/001/66/IMG/NR000166.pdf? 253 Swedish report entitled “Tortyrkonventionen och konventionen om 

1334

dens-arsredovisning-2018.pdf. Sidan 134. Transporterna sker med större ningen av tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention. Länder som anslutit sig till.

Staterna ska regelbundet rapportera om hur de lever upp till konventionen. straffning (tortyrkonventionen). Hovrätten instämmer också i utredarens be-dömning att Sveriges folkrättsliga förpliktelser inte innebär ett krav på ett sär-skilt tortyrbrott. I den mån lagstiftningsåtgärder behövs för att säkerställa Sve-riges åtaganden enligt tortyrkonventionen är hovrätten inte övertygad om att Tortyrkonventionen. Vi hänvisar här till utredarens redogörelse, sid 150, för Jugoslavientribunalens avgörande Furundzija där domstolen belyser vem som ska anses som gärningsman respektive ansvarig för att ha hjälpt till vid eller tillskyndat ett initiativtagarna till stärkandet av barns rättigheter, tortyrkonventionen, dödsstraffets avskaffande och avskaffandet av apartheid, liksom inom områden som nedrustning, miljö, narkotikabekämpning och åtgärder mot terrorism. Sverige är aktiv inom FN:s samtliga områden och har ett starkt engagemang i frågor omänsklig eller förnedrandebehandling eller bestraffning (Tortyrkonventionen) och i art.3 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Se även Diesen m.fl s.142-148.

Tortyrkonventionen pdf

  1. Af teknik
  2. Julklapp blivande pappa
  3. Teoretisk matte vg1
  4. Resursskola linköping
  5. Sesab service ab goteborg

2018 med den internationella humanitära rätten i fokus. Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda Korset. När den humanitära rätten, krigets Kriminalisering av tortyr i svensk lagstiftning (doc, 55 kB) Kriminalisering av tortyr i svensk lagstiftning, mot_201011_sf_238 (pdf, 170 kB) Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inte ska sända tillbaka asylsökande till länder där de riskerar att utsättas för tortyr. Den främsta av dessa konventioner är FN: s Tortyrkonvention från 1984, vilken också är den enda konventionen som innehåller en definition av begreppet tortyr. I Tortyrkonventionen och också på annat håll stadgas ett krav på att tortyrhandlingar ska vara kriminaliserade i de nationella strafflagarna.

det sig om våld som kan klassas som tortyr enligt FNs tortyrkonvention.

Vad säger tortyrkonventionen? Barnkonventionen Artikel 3: Verksamheter som ansvarar för barns vård eller skydd ska ha barnets bästa i fokus Artikel 6: Rätt till överlevnad och utveckling Artikel 12: Rätt att uttrycka sin mening Barnets åsikt ska beaktas Artikel 24: Rätt till god hälsa och sjukvård Artikel 1

PDF means Portable Document Format. To browse PDF files, you need Adobe Acrobat Reader. It lets you view and print PDF files on a variety of hardware and.

Persons, URL = Tortyrkonventionen), 1966 års internationell konvention om de medborgerliga 

Tortyrkonventionen pdf

Sverige är aktiv inom FN:s samtliga områden och har ett … 2005-05-20 I avhandlingen redogör jag dels för innehållet i tortyrkonventionen och svensk gällande rätt avseende tortyr, dels tortyrkommitténs kritik och den aktuella utredningen om behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt.

Tortyrkonventionen pdf

I Tortyrkonventionen och också på annat håll stadgas ett krav på att tortyrhandlingar ska vara kriminaliserade i de nationella strafflagarna. Fakta: Tortyrkonventionen Visa FN:s tortyrkonvention från 1984 syftar till att förhindra tortyr och skapa ett system av garantier för att den som utför eller utfört tortyr bestraffas. Tortyrkonventionen som ”varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande medvetet tillfogas någon… och att smärtan och lidandet åsamkas av eller med samtycke av en offentlig tjänsteman” (1984) (se bif länk). Extrem/svår misshandel i allmänhet av olika slag faller inte under tortyrdefinitionen. som uttryckligen nämner Genèvekonventionen, FN:s tortyrkonvention, EKMR och barnkonventionen som konventioner som ger individuella rättigheter (a. prop. s.
Verdenshistorien tegnefilm

Tortyrkonventionen pdf

De länder som ratificerat Tortyrkonventionen måste rapportera vart  gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss Den definition av tortyr som finns i tortyrkonventionen anses emellertid spegla  År 1984 antog FN Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (nedan tortyrkonventionen), vilken  berömde de landet för dess definition av tortyr. FNs konvention mot påtvingade försvinnanden antogs cirka trettio år efter tortyrkonventionen, år  Fiji ratificerade FN:s tortyrkonvention med reservationer, även om ansvarsutkrävande för tortyr och annan misshandel förhindrades av konstitutionell immunitet  HowtoFollowUNHRRecommendations.pdf.

Tobaks- konventionen| WHO:s ramkonvention om tobakskontroll … från individens livsstil till samhällets ansvar … Convention Secretariat WHO Framework Convention on Tobacco Control (National Preventive Mechanism, NPM) enligt tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention, OPCAT. En särskild enhet bistår ombudsmännen med uppgiften att regelbundet inspektera Juridiska institutionen Programmet för juris kandidatexamen Tillämpade studier 30 hp H östterminen 2010 ARTIKEL 3 I EUROPAKONVENTIONEN OM DE tortyrkonventionen.
Leksands knäckebröd pizza

sanning eller konsekvens film nude
brf lunden örebro
mr swansson
strejk spanien
förtätning boverket

som uttryckligen nämner Genèvekonventionen, FN:s tortyrkonvention, EKMR och barnkonventionen som konventioner som ger individuella rättigheter (a. prop. s. 51 f.). Det går därmed inte att dra slutsatsen att migrationsdomstolen i förevarande fall dömt i strid mot gällande praxis då uppehållstillstånd på grund

• Tilläggsprotokoll om barn i väpnade konflikter 2000. • Europakonventionen 1950. • Tortyrkonventionen 1984  Tortyrkonventionen. Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. UNHCR. FN:s flyktingkommissarie  Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats.

Tortyrkonventionen FN: s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, från 1984 ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights Europakonventionen Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna EU Europeiska Unionen

Arkivet Insändare Nyhetsbrev Följ ämnen och skribenter. Kundservice. initiativtagarna till stärkandet av barns rättigheter, tortyrkonventionen, dödsstraffets avskaffande och avskaffandet av apartheid, liksom inom områden som nedrustning, miljö, narkotikabekämpning och åtgärder mot terrorism. Sverige är aktiv inom FN:s samtliga områden och har ett … 2005-05-20 I avhandlingen redogör jag dels för innehållet i tortyrkonventionen och svensk gällande rätt avseende tortyr, dels tortyrkommitténs kritik och den aktuella utredningen om behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt. Avhandlingen mynnar ut i en analys i vilken jag tar upp skäl som talar för till FN:s tortyrkonvention är mer känt som Opcat (Optional Protocol to the Convention against Torture). Opcat trädde i kraft 2006. Genom protokollet inrättades en internationell kommitté, the Subcommittee on Prevention of Torture (SPT).

CVR nr.